ROK SZKOLNY 2023/2024

PRZEWODNICZĄCA: Natalia Śliwińska

SKŁAD RADY RODZICÓW:

JOANNA POLAK

ANETA FAJT

JUSTYNA KAPA

ANGELIKA ANTOSZ

EWELINA BIENIEK

BARBARA KOZIOŁ

AGATA WIŚNIOWSKA

NATALIA ŚLIWIŃSKA

BOŻENA PADŁO

 

 

PLAN PRACY

I. Zadania w zakresie wspierania statutowej działalności szkoły:
1. Opiniowanie proponowanych zmian w Statucie placówki; podejmowanie uchwał w zakresie własnych kompetencji stanowiących
2. Opiniowanie Programu Wychowawczego Szkoły i ewentualnych nowelizacji
3. Opiniowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i ewentualnych nowelizacji
4. Wyrażanie opinii na temat pracy szkoły

II. Zadania w zakresie dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczym
1. Pomoc w organizacji imprez i uroczystości szkolnych
– Ślubowanie uczniów klasy I
– DEN
– Zabawa andrzejkowa
– Choinka noworoczna
– Dzień Dziecka, Rodziny
– Pożegnanie absolwentów
2. Zakup środków dydaktycznych.
3. Pomoc w organizacji wycieczek
5. Wspomaganie działalności kół i organizacji szkolnych

III. Zadania w zakresie zdobywania funduszy
1. Dobrowolne wpłaty i darowizny na fundusz Rady Rodziców
2. Szukanie sponsorów
3. Organizacja imprez

IV. Zadania w zakresie finansowania
1. Finansowanie nagród w konkursach międzyklasowych
2. Finansowanie nagród książkowych na koniec roku szkolnego za osiągnięcia uczniów
3. Finansowanie dyplomów dla uczniów
4. Finansowanie bieżących drobnych napraw sprzętu szkolnego
5. Pomoc w finansowaniu uroczystości ukończenia szkoły przez klasę programowo najwyższą
Plan pracy zatwierdzony przez Prezydium Rady Rodziców