Zarządzenie dyrektora

wpis w: Bez kategorii | 0

Zarządzenie

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im.mjr.H.Sucharskiego w Woli Przemykowskiej

z dnia 05.11. 2021 roku

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć klas 4, 5, 6, 7, 8 w Publicznej Szkole Podstawowej w Woli Przemykowskiej

Na podstawie:

  • 18 ust. 2a-2c , ust. 3 rozporządzenia MEN z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604)

po uzyskaniu zgody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku   i Organu Prowadzącego.

Zarządzam, co następuje:

  1. Zawiesza się prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  w klasach 4,5,6,7,8  w okresie od dnia 05 listopada 2021 r. do dnia  12 listopada 2021r.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, wszystkie lekcje są prowadzone  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu

  1. Na stronie internetowej szkoły.
  2. Na tablicy ogłoszeń.
  3. W dzienniku elektronicznym do wiadomości nauczycieli i rodziców.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Dyrektor szkoły

Iwona Kalisz-Drewko