KONKURS PLASTYCZNY NO PROMIL-NO PROBLEM

wpis w: Bez kategorii | 0

Zapraszamy do wzięcia  udziału w konkursie plastycznym NO PROMIL- NO PROBLEM. Prace należy dostarczyć do wychowawców poszczególnych klas w terminie do 19 listopada 2021r.

Regulamin konkursu poniżej.

Regulamin Konkursu Plastycznego w ramach kampanii społecznej:  NO PROMIL-NO PROBLEM

 „Szczęśliwa rodzina- rodziną wolną od nałogów”

I .Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez :

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej oraz Szkołę Podstawową w Woli Przemykowskiej

II Cele konkursu

-Popularyzowanie wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień,

– Promowanie zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie

wzorców i postaw prozdrowotnych,

– Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku rodziny,

– Kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczna,

-Udział szkoły w kampanii społecznej – No promil- No problem!

III. Uczestnicy

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas I-VIII Szkoły Podstawowej w Woli  Przemykowskiej .
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej w formie:
 • Klasy I-III – praca plastyczna w formacie A4 wykonana dowolną techniką plastyczną na temat: „Rodzina wolna od nałogów”
 • Klasy IV-VIII – plakat w formacie A4 wykonany dowolną techniką plastyczną, zgodny z hasłem konkursu.
 1. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 1. Do konkursu zostaną zakwalifikowane tylko prace własnego autorstwa uczestników.
 2. Prace można składać u wychowawców poszczególnych klas.
 3. Termin składania prac upływa  19 Listopada 2021r.
 4. Prace, które wpłyną po określonym terminie nie będą brały udziału w konkursie.

IV Przebieg konkursu

 1. Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
 2. Komisja oceniać będzie:

– zawartość merytoryczną

– kreatywność, oryginalność i pomysłowość

– formę estetyczną pracy

– zgodność z tematem konkursu

 1. Nagrody będą przyznawane w dwóch kategoriach wiekowych:

– Kategoria I – klasy I-III

– Kategoria II – klasy IV-VIII

 1. Nagrody zostaną przyznane za zajęcie I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej.
 2. Nagrody dla zwycięzców konkursu ufundowane będą ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczurowej.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 24 listopada 2021r., po czym nastąpi wręczenie nagród zwycięzcom

V. Uwagi końcowe

 1. Nie dopuszcza się prac zbiorowych.
 2. Prace nie podlegają zwrotowi i pozostają do dyspozycji organizatora.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie przez rodzica / opiekuna dziecka biorącego udział w konkursie i złożenie wraz z pracą plastyczną „Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.