Komunikat nr 6

wpis w: Bez kategorii | 0

Szanowni Rodzice, informuję, o możliwości  posyłania dzieci do szkoły w zakresie klas I-III szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego oraz dobrowolnych konsultacji dla uczniów klasy VIII od dnia 25 maja 2020r oraz od dnia 1 czerwca konsultacji dla uczniów klas IV-VII

Szkoła  będzie czynne w godzinach 8:00- 11:00 – w tych godzinach placówka będzie pełniła funkcję opiekuńczą-wychowawczą z elementami dydaktycznymi. ( proces dydaktyczny pozostaje w formule on-line)  

W związku z powyższym rodzice chętni do posłania swoich dzieci na w/w zajęcia obowiązani są– złożyć następujące dokumenty:

  • załącznik nr 1 oświadczenie dotyczącego kontaktów z osobą zarażoną lub będącą w grupie ryzyka związanego z chorobą COVID-19
  • załącznik nr 2 zgoda na codzienny pomiar temperatury
  • załącznik nr 3 zgoda na udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami dydaktyki
  • załącznik nr 4 zgody na udział w konsultacjach dla klas ósmych
  • Załącznik nr 5 zgoda na udział w konsultacjach dla klas IV-VII
  • załącznik nr 6 zgoda na udział w zajęciach opiekuńczych prowadzonych w oddziale przedszkolnym

druki do pobrania na stronie szkoły w zakładce dokumenty

Po wypełnieniu zgody i jej podpisaniu, należy ją zeskanować lub wykonać zdjęcie i przesłać na adres mailowy szkoły spwola.przemykowska@wp.pl lub za pomocą dziennika elektronicznego Librus.

W przypadku braku takich możliwości, należy deklarację złożyć osobiście w szkole, wkładając podpisaną deklarację do zamkniętej koperty, oznaczonej napisem „korespondencja od rodziców”.

Pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły w czasie epidemii mają dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

O ostatecznej decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły zostaną Państwo powiadomieni przez dyrektora, najpóźniej do dnia 22.05.2020 r.– do godz. 15:00 za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Przypominam, że rodzicowi dziecka, któremu szkoła nie zapewni udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, mimo że rodzic wyrazi taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu w szkole.

Procedury umieszczone są na stronie internetowej szkoły. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania się z nimi i przestrzegania ich. 

Informuję także, że dla dzieci nieuczęszczających do szkoły w okresie 25 maja 2020r. -7 czerwca 2020r. proces dydaktyczny nadal prowadzony jest  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Szanowni Rodzice,

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić, że podczas przebywania dziecka na terenie szkoły, pomimo stosowanych w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny.

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca.

Dyrektor szkoły

Iwona Kalisz-Drewko