Dziś nauka ? jutro sukces!

wpis w: Bez kategorii | 0

wyrownanieOd 1 marca 2012 r. szkoła realizuje projekt z zakresu indywidualizacji nauczania i wychowania uczniów klas I-III w gminie Szczurowa pt. „DZIŚ NAUKA – JUTRO SUKCES”.

Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I-III zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Są to zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia dla uczniów z trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych.

W czasie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu uczniowie doskonalą umiejętność poprawnego wypowiadania się na dany temat, opowiadania treści ilustracji, historyjek obrazkowych oraz czytanych przez siebie tekstów. Ćwiczą czytanie pod względem tempa, wyrazistości
i poprawności intonacyjnej oraz ciche czytanie ze zrozumieniem. Ćwiczą również pisownię różnych wyrazów, zwłaszcza z trudnościami ortograficznymi, co wpływa na poprawę estetyki pisma pod względem graficznym jak
i ortograficznym.

Natomiast podczas zajęć dla dzieci z trudnościami w  zdobywaniu umiejętności matematycznych uczniowie doskonalą umiejętności wykonywania działań matematycznych na liczbach, rozwiązywania zadań tekstowych, umiejętności praktyczne związane z mierzeniem długości, ważeniem, obliczeniami pieniężnymi, zegarowymi i kalendarzowymi.

Poprzez zabawę i wykorzystanie różnorodnych nowoczesnych pomocy dydaktycznych, zakupionych w ramach projektu, dzieci rozwijają zdolność koncentracji uwagi, logicznego myślenia, rozwijają też swoje zainteresowania, pobudzają wyobraźnię, powtarzają i utrwalają zdobyte wiadomości, wdrażają do systematycznej pracy, a w szczególności starają się pokonywać trudności związane z czytaniem, pisaniem i liczeniem.

Swobodna atmosfera pracy na zajęciach, częste stosowanie gier dydaktycznych mobilizują uczniów do większego wysiłku, koncentrują uwagę, zachęcają do rywalizacji między sobą, zwiększają zainteresowanie realizowanymi treściami

B. Grocholska, K. Giza